Examenreglement Centrum Voor Afstandsonderwijs

Artikel 1: Akkoordverklaring & Definities

Definities

Centrum Voor Afstandsonderwijs: Onderdeel van de Ondernemersschool bv, gevestigd in de Druivenstraat 25-31, 4816 KB BREDA, met telefoonnummer 03/292.33.30 en met btw-nummer NL853617582B01, verder genoemd ‘de School’.

Cursist: (i) De (rechts)persoon die zich bij de School inschrijft voor of een offerte ontvangt voor een professionele opleiding. Deze (rechts)persoon heeft een professioneel doel voor ogen, namelijk het volgen van een beroepsopleiding. (ii) De particulier/consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een hobbycursus volgt.

Cursus: Een door de School verzorgde professionele (thuis)studie, cursus, dan wel enige vorm van cursus die opleidt tot een beroep. Een professionele cursus kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Akkoordverklaring

Het examenreglement geldt voor alle cursisten van het Centrum Voor Afstandsonderwijs. Elke cursist die zich inschrijft voor een opleiding verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement. Voor meer informatie over het online (her)examen, raadpleeg de rubriek 'Examen en Diploma' bij de veelgestelde vragen.

Artikel 2. Getuigschriften

Voor cursussen waarvoor een examen voorzien is kunnen cursisten een diploma, attest of certificaat behalen mits zij slagen voor het examen. Het type getuigschrift dat men behaalt hangt af van de cursus. Deze informatie is te allen tijde beschikbaar voor de cursist op de site. De cursist verklaart dat hij/zij hiervan op de hoogte is bij de inschrijving voor een cursus.

Elk examen wordt volgens de hierna bepaalde regels zo georganiseerd, dat de cursisten de kans krijgen te bewijzen dat zij beschikken over de competenties die vereist zijn voor het professionele doeleinde dat zij voor ogen hebben.

Artikel 3. Tijd en plaats van de examens

De cursist beslist zelf wanneer men het online examen aflegt en kan dit plannen via zijn/haar online studentenprofiel. Dit dient minstens een week op voorhand te gebeuren. De aanvraag wordt binnen de 48 uur verwerkt en is definitief wanneer de cursist een bevestiging ontvangt van de School. In de bevestiging vindt men alle details van het examen: de datum, het uur en eventuele benodigdheden.

Tot vijf jaar na inschrijving voor de cursus heeft de cursist het recht om examen af te leggen. Om het examen af te leggen wordt geen examengeld gevraagd.

Artikel 4. Examens voor een beschermd beroep

Bij een aantal cursussen zal de cursist examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Dit is het geval bij:

  • Gereglementeerde beroepen In dat geval legt de cursist examen af bij de Centrale Examencommissie in Brussel, voor het behalen van het vestigingsattest waarmee men gerechtigd is dit beroep uit te oefenen.
  • Secundair onderwijs Hiervoor legt de cursist examens af bij de Examencommissie van het Secundair Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zodat men een officieel diploma secundair onderwijs behaalt.

Als voorbereiding op de examens bij de Centrale Examencommissie kan de student een proefexamen bij de School afleggen. Voor dit proefexamen gelden dezelfde voorwaarden als een standaardexamen bij de school.

Artikel 5. Voorwaarden om aan examens deel te nemen

§1. Wanbetaling

Cursisten kunnen slechts deelnemen aan een examen als ze het verschuldigde studiegeld betaald hebben.

§2. Verplichtingen per opleidingsonderdeel

De deelname aan een examen kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn, zoals de tijdige indiening van werkstukken. De School kan bepalen dat cursisten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, een nul-score of een "niet geslaagd" krijgen voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan.

§3. Controle van de identiteit

Op het examen moeten de cursisten hun identiteit kunnen bewijzen. Cursisten moeten hun identiteitskaart en cursistennummer voorleggen. De aanwezigheid van de cursisten wordt ook geregistreerd. Als de cursist geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, krijgt de cursist de status van “niet deelname” (ND)

Artikel 6. Inhaalexamens

Cursisten die voor een examen zijn ingeschreven maar hier niet aan kunnen deelnemen, moeten dit tenminste één werkdag op voorhand met een geldig medisch attest of de nodige bewijsstukken bij overmacht aan de School communiceren. Vervolgens kan de cursist met de School een inhaalexamen inplannen op later tijdstip. Dit kan via het online studentenplatform.

Artikel 7. Inleveringstermijn van werkstukken

Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd, maar cursisten om gegronde redenen menen deze termijn niet te kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen.

De School kan bepalen dat, indien de inleveringstermijn niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en de cursisten voor deze opdracht een nulscore of een beoordeling "niet-afgelegd" krijgen.

Artikel 8. Examenvorm en examenduur

Cursisten leggen hun examen standaard online af. De modaliteiten van het examen of evaluatievorm worden vooraf aan de cursisten meegedeeld. Deze worden bepaald op basis van de te beoordelen competenties. Naast digitale vragen, kunnen examens bestaan uit mondelinge of schriftelijke vragen, het maken van een praktische proef of uit een portfolio met interview, afhankelijk van de opleiding. Tenzij aan de cursisten uitdrukkelijk anders is meegedeeld, gebeurt elk examen zonder het gebruik van enig schriftelijk of digitaal naslagwerk.

Artikel 8.1 Giscorrectie

Bij de digitale vragen (online examen) worden de antwoorden automatisch door het systeem verbeterd met een toepassing van giscorrectie. Hierbij wordt voor elk correct antwoord 1 punt toegekend. Het niet beantwoorden van vragen resulteert in geen punten. Bij een fout antwoord wordt de score verminderd op basis van het aantal antwoordmogelijkheden ten belope van 1/ (aantal antwoordalternatieven – 1). Dit betekent dat het willekeurig raden van antwoorden wordt bestraft. Wanneer de student bijvoorbeeld een vraag met vier antwoordmogelijkheden fout beantwoordt, wordt er -1/3 punt afgetrokken. Bij een vraag met drie antwoordmogelijkheden is dat -1/2 punt. Indien het om een juist/fout-vraag gaat, wordt er 1 punt afgetrokken. 

Artikel 9. Audio en video opnames tijdens het examen

De student gaat ermee akkoord dat er tijdens het examen video- en audio-opnames gemaakt worden om bewijsmateriaal ter beschikking te hebben bij een klacht of beroepsprocedure. De school kan de opnames ook gebruiken om de interne kwaliteitszorg te bewaken.

Artikel 10. Onregelmatigheden

Elk gedrag van een cursist da een correcte evaluatie verhindert omtrent de beheersing van competentiedoelen (bv spieken, plagiaat …) wordt als onregelmatigheid beschouwd en geeft de School het recht om het examen stop te zetten en automatisch een nul-score toe te kennen aan de cursist. De cursist verliest ook het recht om voor het betrokken examen, herexamen af te leggen.

Artikel 11. GSM

Tijdens het examen dient de cursist zijn/haar GSM, smartphone of ander elektronisch toestel uit te schakelen, tenzij het gebruik van dergelijk toestel uitdrukkelijk is toegestaan door de vakdocent van de cursus waarvoor men examen aflegt. Indien de cursist zich niet aan deze regel houdt, heeft de School het recht om het examen stop te zetten en automatisch een nulscore toe te kennen aan de cursist. De cursist verliest dan voor dit examen het recht op herexamen.

Artikel 12. Beoordelingsschaal

Elk opleidingsonderdeel wordt op 100 procent beoordeeld. Het resultaat wordt uitsluitend in procent uitgedrukt. De School kan beslissen dat voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan een beoordeling plaatsvindt onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing.

Eventuele deelcijfers worden door de vakdocent of, door overeenkomst tussen verschillende vakdocenten omgezet in één eindcijfer op 100 procent.

Artikel 13. Criteria voor het slagen voor een opleidingsonderdeel

Cursisten slagen voor een opleidingsonderdeel als zij ten minste 60% of de beoordeling "geslaagd" behalen voor de beheersing van de bevraagde competentiedoelen. Bestaat de opleiding uit een deel theorie en een deel praktijk? Dan dient de cursist op beide onderdelen 60% te scoren.

Artikel 14. Criteria voor het slagen voor een allround opleiding

De allround opleidingen bestaan uit meerdere opleidingsonderdelen. Om voor een allround opleiding te slagen dient de cursist minstens 60% te behalen voor de beheersing van de bevraagde competentiedoelen van elk individueel opleidingsonderdeel. Per opleidingsonderdeel krijgt de cursist een diploma mits hij/zij slaagt voor het examen. Als de cursist voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is, behaalt deze tevens het allround diploma.

Artikel 15. Niet-deelname aan een examen

Als cursisten niet deelnemen aan een examen, wordt dat examen beoordeeld als "niet-deelgenomen" (ND).

Artikel 16. Verlies van een examen

In het zeer uitzonderlijke geval dat de onderwijsinstelling of de docent het examen verliest en de School verantwoordelijk is voor het verlies van het examen dan wordt er in onderling overleg met de cursist of de klas een nieuwe examenmoment ingepland. De modaliteiten van het nieuwe examen worden besproken met de betrokken cursist of klas.

Artikel 17. Bekendmaking resultaten

De leden van de examenjury en alle personen die op de deliberatie aanwezig zijn, zijn gehouden aan een absolute geheimhouden over de beraadslaging en de stemmingen. De vakdocenten delen zo spoedig mogelijk na het examen de resultaten mee via het studentenplatform. Je kan dus via het studentenprofiel onmiddellijk je punten bekijken. Online examenresultaten verschijnen meteen nadat studenten het examen hebben ingediend. Het diploma wordt daarna zo snel mogelijk per post opgestuurd. De School is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de post. Dit neemt soms tot 2 tot 3 weken in beslag.

Artikel 18. Bespreking van de resultaten en recht op feedback

De cursisten hebben het recht om samen met de docent hun examen in te kijken. Zij moeten een feedbackmoment aanvragen via het secretariaat van de School als hier gegronde redenen voor bestaan. Niets uit het examen mag op welke manier dan ook gekopieerd worden en/of meegenomen worden uit het inzagelokaal.

De School kan in onderling overleg beslissen om een feedbackmoment in te plannen als de leerling niet geslaagd is voor het examen na meerdere pogingen.

Artikel 19. Bezwaartermijn

Indien de student niet akkoord is met zijn/haar eindresultaat dan beschikt hij/zij over een bezwaartermijn van veertien kalenderdagen (die ingaat vanaf het moment dat de examenresultaten beschikbaar zijn voor de student) om een aangetekende klacht in te dienen bij de School. Deze klacht wordt dan voorgelegd aan een jury bestaande uit een lid van de directie, de administratie en een hoofddocent. De beslissing van de jury kan leiden tot een gemotiveerde afwijzing van de klacht, een bevestiging van de oorspronkelijke beslissing of een herziening van de oorspronkelijke beslissing.

Artikel 20. Herexamens

Cursisten kunnen ten vroegste na 30 dagen herexamen afleggen zoveel zij willen zolang dit de periode van 5 jaar niet overschrijdt (geteld vanaf inschrijvingsdatum) en tenzij de School heeft vastgesteld dat de cursist heeft gespiekt of zich niet aan het examenreglement heeft gehouden. Wanneer de cursist na twee herexamens nog steeds niet geslaagd is, kan de School in overleg gaan met de cursist om te kijken hoe deze zijn/haar leermethode dient aan te passen.

interestsCarouselHeader